(Water)Bodemsanering

(Water)Bodemsaneringen, oftewel het verwijderen van door giftige stoffen verontreinigde grond en waterbodem zijn projecten die in Nederland veelvuldig worden uitgevoerd.

 

Uit onderzoek is gebleken dat op zo'n 600.000 plekken in Nederland mogelijk bodemverontreiniging voorkomt, bijvoorbeeld omdat in het verleden op die plek een chemisch bedrijf of een textielwasserij was gevestigd. In zo'n 10% van die gevallen, ongeveer 60.000 locaties, is de verwachting, dat er ook daadwerkelijk een sanering moet plaatsvinden.

 

Onderzoek
Door middel van nader onderzoek moet worden bepaald of een sanering op dat moment echt nodig is. Indien het nader onderzoek aantoont dat sanering noodzakelijk is, dient de sanering gericht te zijn op het toekomstig gebruik (functioneel saneren).


Wet
Als u wilt weten wat er is geregeld op het gebied van bodemsanering begint u bij de Wet bodembescherming. De wet bevat regels over onderzoeks- en saneringsverplichtingen, de te volgen procedures, de aansprakelijkheid en de financiering door de overheid. Verder zijn er de nodige uitvoeringsbesluiten, regelingen en protocollen die van belang kunnen zijn. Onder de publicaties van de overheid kunt u het een en ander vinden.

 

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. SIKB voert het beheer over verschillende richtlijnen en bijbehorende protocollen. Deze documenten hebben betrekking op:

  • archeologie (bureauwerk, onderzoek en opgravingen bij landbodems en waterbodems; deponeren van vondstmateriaal);
  • bodembescherming (ontwerp, aanleg en inspectie van vloeistofdichte voorzieningen; inspectie van ondergrondse opslagtanks);
  • onderzoek en sanering van verontreinigingen  bij landbodems (analyses, veldwerk, sanering en nazorg door bedrijven; beoordeling door het bevoegd gezag);
  • onderzoek en maatregelen van verontreinigingen bij watersystemen, in het bijzonder waterbodems (analyses, veldwerk en sanering door bedrijven; beoordeling door het bevoegd gezag);
  • grond en bouwstoffen (partijkeuringen; grondreiniging; grondbanken);
  • data-uitwisseling (specificaties voor software die de uitwisselbaarheid van data bij bodem en archeologie ondersteunt).

De protocollen bij de richtlijn geven de technische werkvoorschriften voor een specifiek onderdeel van de richtlijn. De protocollen hebben een subnumering die logisch volgt op het nummer van de richtlijn. Bijvoorbeeld protocol 6002 hoort bij BRL 6000; protocol 3090 hoort bij AS 3000. 

 

De adviseurs van ACVO kunnen de systemen opzetten, maar ook interne audits uitvoeren voor een groot deel van de richtlijnen en protocollen. Bijvoorbeeld:

  • BRL 2000 Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek;
  • BRL 2100 Mechanisch boren;
  • BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg;
  • BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.


Het bodembeleid bevindt zich in een nieuwe en uitdagende fase. Het bodembeleid verandert: problemen en risico's staan niet langer centraal, maar het gaat vooral om benutten van kansen en mogelijkheden. Een duurzaam gebruik van de bodem ten behoeve van het meehelpen oplossen van tal van maatschappelijke opgaven wordt de kernopgave. Op de website van Bodem+ (www.bodemplus.nl) vindt u de regels vanuit de Rijksoverheid.

 

Sinds november 2013 is er een nieuwe toetsingsmethodiek voor bodemkwaliteit:

BoToVa-service is een webservice waarmee gebruik kan worden gemaakt van een centrale ‘rekenmachine’ voor de beoordeling van de kwaliteit van (water)bodem en het beoordelen van de toepassingsmogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen. 


De service is momenteel beschikbaar voor de kwaliteitsbeoordeling van Grond en Bagger (T1, T2, T3, T4 en T12) en Grondwater (T13).

 

Certificering

Om als aannemer saneringen uit te mogen voeren dient uw organisatie gecertificeerd te zijn conform de richtlijn BRL SIKB 7000. Deze BRL is onderdeel van een certificatieschema voor de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wet bodembescherming of de Wet Milieubeheer.

Deze richtlijn bevat de regels waaraan elke gecertificeerde aannemer zich dient te houden. Het certificaat, dat een aannemer op grond van deze BRL kan verkrijgen, bewerkstelligt voor opdrachtgevers en derden die bij de sanering betrokken zijn, dat de aannemer een goede kwaliteitsborging voert ten aanzien van alle in de BRL genoemde aspecten.


BRL SIKB 6000 en 7000

Het behalen van het BRL SIKB 7000 certificaat is voor een aannemer een aanzienlijke opgave. Een goede kennis en begrip van de BRL is nodig om een werkend beheerssysteem op te zetten. Voor het certificeren van begeleidingstaken op een sanering dient het betreffende bedrijf/ opdrachtgever over de BRL SIKB 6000 te beschikken.

 

Ondersteuning door ACVO
ACVO opleidingen en advies heeft diverse specialisten in huis om uw organisatie te begeleiden bij het behalen en onderhouden van uw beheerssysteem. Niet alleen kunnen wij uw medewerkers opleiden en op de juiste wijze informeren en instrueren. Ook kunnen wij het gehele kwaliteitssysteem opzetten en er voor zorgen dat u binnen korte tijd het certificaat kunt behalen.

 

Daarnaast heeft ACVO opleidingen en advies specialisten in dienst die u kunnen bijstaan met alle praktische aspecten van de bodemsanering; u kunt hierbij denken aan opgeleide uitvoerders voor projecten, zoals DLP en HVK. Het opstellen van VGM plannen of saneringsplannen of het toetsen hiervan behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Het spreekt voor zich dat onze adviseurs en specialisten goed bekend zijn met de CROW 132/400.

 

ACVO organiseert diverse opleidingen op het gebied van bodemsanering. Een aanrader is de opleiding Deskundige Leidingevende Projecten.

e-max.it: your social media marketing partner

Wij gebruiken Cookies om onze website continue te verbeteren en uw gebruikersgemak te verhogen. Cookies voor het juist functioneren van de website zijn reeds geplaatst. In onze Privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over de gegevens die wij middels Cookies verzamelen en het doel daarvan.

Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken, kunt u terecht bij onze Privacyverklaring.

Ik accepteer de Cookies van deze website.

EU Cookie Directive Module Information